Discuz模板|Discuz插件|Discuz教程|Discuz素材免费下载

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告
温馨提示:本站所有DZ相关模板、插件、教程(包括DZ应用中心已下架插件、模板)所有用户可全部免费下载,无任何收费模式(不包括VIP版块非DZ资源,VIP版块需购买会员组方可下载),如本站没有您需要的插件或模板,请自行前往淘宝互站网送吗网等第三方站点搜索相关插件或模板进行低价格购买下载本站非常不建议用户浪费金钱前往DZ应用中心购买。

在ECSHOP后台自定义价格区间,让价格区间更人性化

[复制链接]
tuzi 发表于 2015-8-9 00:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
温馨提醒:禁止内容附带广告图片、二维码图片,否则将在不通知情况下永久禁言账号!
欢迎加入兔源码站长交流群,您的加入是我们前行的动力!

DZ站长建站交流群:493651246

[ 温馨提示:点击上方群文字,可快速加入QQ群 ]


众所周知,ECSHOP的价格区间是在后台设置一个“价格区间个数”,然后由程序来自动平分,很多ECSHOP网店主都认为这样做,有很大不尽人意的地方。
8 V& D3 Y, f% K" [) y- }$ ]! D& ]3 u: R3 c6 s+ I2 r
论坛里也有人提供过修改方法,好像只是在模板文件里手动写死几个区间的一种方法,还是不能自由定义。3 R5 n: m( M7 K% [8 l+ f

" i' V; W7 r% G2 f9 f( ~下面我要讲的方法是可以在ECSHOP后台自由定义价格区间(例如:1-30,31-200,201-1000,1001-5000,5000以上),前台自动体现的一种方法,而且每个类别的价格区间可以任意设置,让价格区间更人性化。" a1 v4 n( G' m; R+ F# X3 a

: S# K) T+ c2 B8 G. u首先送上演示地址:演示地址已关,请询问客服' A$ \! b7 r& |" D$ X' c8 X
9 S; e( _2 K% n; c0 I
1)、
首先我们来修改ECSHOP的数据库结构,目的是给 ecs_category 增加一个新字段,
进入 后台 》 数据库管理  》SQL查询,执行下面的SQL语句
ALTER TABLE `ecs_category` ADD `grade_define` VARCHAR( 255 ) NOT NULL AFTER `grade`
注意:这里我使用的是 默认数据库前缀ecs_,如果你的数据库前缀不是 ecs_  , 请修改之。3 _7 _. H! A  ?' c
( W* A3 h& `" i; S) P
2)、
' t9 e. R4 J4 a: H5 z8 D$ k( [5 U- T2 F8 p" t$ s
打开 /admin/templates/category_info.htm
找到
<tr>8 A9 _( b$ b2 L3 I' p
        <td class="label"><a href="javascript:showNotice('noticeGrade');" title="{$lang.form_notice}"><img src="images/notice.gif" width="16" height="16" border="0" alt="{$lang.notice_style}"></a>{$lang.grade}:</td>3 I) O4 C+ {7 v
        <td>
: `6 i: p' F4 e2 T3 D8 J- ?4 |- y          <input type="text" name="grade" value="{$cat_info.grade|default:0}" size="40" /> <br />
) Z) ~' s$ e: S5 R          <span class="notice-span" {if $help_open}style="display:block" {else} style="display:none" {/if} id="noticeGrade">{$lang.notice_grade}</span>
* {4 P3 n9 R+ q# F5 x8 V, y! [        </td>" r  @7 W; W, Z6 O. z5 t
      </tr>

; ?" h' c) J" G2 \* F& P! e将它修改为
<tr>
* z2 f1 S( o" o! G' ~: J6 a        <td class="label">自定义价格区间:</td>) ]7 l- E8 G+ x6 C0 I/ x
        <td>0 B/ K7 h- }. ?  ^
          <input type="text" name="grade_define" value="{$cat_info.grade_define}" size="60" /> <br />, g; t1 V! H8 z( T$ ^7 x2 A2 e" J
          <span class="notice-span" {if $help_open}style="display:block" {else} style="display:none" {/if} id="noticeGrade">以 半角 , 间隔,如: 1-30,31-200,201-1000,1001-5000,5000以上</span>
5 m" S5 B6 E+ ^+ m! N. A$ U        </td>/ e! k* s( y. p8 _0 y. c3 x) E5 A
      </tr>
" [6 i: ?. M  b5 M8 n

7 V% s! U( q2 B/ `6 A( n- x3)、
. Y+ [) C- c4 ?- I3 k
7 w! E+ ]; C; ~+ W; r4 u接着打开  /admin/category.php 文件,搜索

+ P) C7 Z3 I/ k$ i
$cat['grade']        = !empty($_POST['grade'])        ? intval($_POST['grade'])      : 0;
- f2 R! ~8 _0 o. W# @; i
一共能搜到两处,在每一处的下面都增加代码(注意是每一处)
/ B4 r" m. |8 V5 z* Q# z) ], y- J& K. W
$cat['grade_define']  = !empty($_POST['grade_define']) ? trim($_POST['grade_define'])  : '';  //自定义价格区间 by zhangyh
) O8 H7 m4 j; \1 J, O9 C& ?
到此,后台管理部分修改完毕。
7 C- C+ N+ Y( b  r. j# v& ^' f2 s5 `% |1 s* M% c& h
4)、
# v, P) i0 `2 ]9 @$ m1 q( ]$ k* G; x% N
下面开始修改前台部分 ( ]% k) c2 ~% e2 U7 E% I1 A
打开  /category.php
找到
/* 获取价格分级 */
0 A6 X: D' i2 Q3 ?8 {    if ($cat['grade'] == 0  && $cat['parent_id'] != 0)
3 c  {% B1 \8 R9 e    {+ }% \" A# c; P
        $cat['grade'] = get_parent_grade($cat_id); //如果当前分类级别为空,取最近的上级分类
! ?3 S  S( Q' c    }
    if ($cat['grade'] > 1)3 i+ I- f; |0 z( ~
    {
$ d6 k6 j. F- F7 D        /* 需要价格分级 */
        /*
' b1 t# ]$ d* p( }            算法思路:4 X: m# Z2 n) L, H9 |
                1、当分级大于1时,进行价格分级
" S7 N8 Q6 t7 ]) h& R' Z, a                2、取出该类下商品价格的最大值、最小值
, |3 ]$ L& ]8 z                3、根据商品价格的最大值来计算商品价格的分级数量级:% M8 P3 e- h; b( v! P
                        价格范围(不含最大值)    分级数量级
1 \; U. O# `4 D! D5 H1 W5 X                        0-0.1                   0.0018 O6 L, J) P) R6 k) L, a
                        0.1-1                   0.01: P  Y0 B7 t; s" P# d
                        1-10                    0.1: K/ |6 B5 e( C1 g
                        10-100                  1
* o% Q9 Y6 y; v7 S2 N' @                        100-1000                10
) |8 i3 f2 G) O7 v* G                        1000-10000              100
+ M! s& f0 }5 c+ }                4、计算价格跨度:
$ R( g' f, C' j  h  h( G                        取整((最大值-最小值) / (价格分级数) / 数量级) * 数量级/ A9 O' {, i5 A( R/ X, W$ [
                5、根据价格跨度计算价格范围区间
- E6 @# s% W4 D/ K8 v2 y" h# D( Z; [                6、查询数据库
            可能存在问题:# D$ ^  B  o& U9 C: c
                1、
) T; i- v" K0 y                由于价格跨度是由最大值、最小值计算出来的
7 B' Z& ^+ Z8 t* `- F$ m0 Y! C                然后再通过价格跨度来确定显示时的价格范围区间
2 Y) e  C) A. n* s: X6 n                所以可能会存在价格分级数量不正确的问题
' N1 ]6 o5 k1 q1 |/ P. C- h                该问题没有证明
3 k6 y+ q) h0 U                2、! ~  Y. V# F% {/ ?
                当价格=最大值时,分级会多出来,已被证明存在8 q5 O" ?7 j+ ^
        */
        $sql = "SELECT min(g.shop_price) AS min, max(g.shop_price) as max ".
. t8 D+ g1 s' X               " FROM " . $ecs->table('goods'). " AS g ".
: X& o$ ]" f( N               " WHERE ($children OR " . get_extension_goods($children) . ') AND g.is_delete = 0 AND g.is_on_sale = 1 AND g.is_alone_sale = 1  ';
  G7 C; C5 h+ T  T               //获得当前分类下商品价格的最大值、最小值
        $row = $db->getRow($sql);
        // 取得价格分级最小单位级数,比如,千元商品最小以100为级数1 Z/ r+ b. i( S% Q
        $price_grade = 0.0001;+ c7 ?6 ~) J# M+ l2 o
        for($i=-2; $i<= log10($row['max']); $i++)/ |4 y5 ?% V$ G
        {# h/ D- c4 }7 y
            $price_grade *= 10;
% Q2 D/ a+ e* q; g" A+ n! n. g        }
        //跨度
2 z8 R! `. R; U" P0 N% P1 E9 T        $dx = ceil(($row['max'] - $row['min']) / ($cat['grade']) / $price_grade) * $price_grade;
& @8 |, f% ^) M2 F! W) ~        if($dx == 0)* S- _  q+ j, n6 s9 U8 y1 L
        {
+ w1 I2 N# ?8 D  y  i            $dx = $price_grade;
/ T* G9 h) X' k2 Q' n! b" ^2 ^        }
        for($i = 1; $row['min'] > $dx * $i; $i ++);
        for($j = 1; $row['min'] > $dx * ($i-1) + $price_grade * $j; $j++);9 P5 _! H" z' l, G8 j
        $row['min'] = $dx * ($i-1) + $price_grade * ($j - 1);
        for(; $row['max'] >= $dx * $i; $i ++);+ ]3 j5 R  l$ Y) R+ p
        $row['max'] = $dx * ($i) + $price_grade * ($j - 1);
        $sql = "SELECT (FLOOR((g.shop_price - $row[min]) / $dx)) AS sn, COUNT(*) AS goods_num  "." e: F8 j+ H1 C: s
               " FROM " . $ecs->table('goods') . " AS g ".
/ }3 w! b3 `  r4 ~( U               " WHERE ($children OR " . get_extension_goods($children) . ') AND g.is_delete = 0 AND g.is_on_sale = 1 AND g.is_alone_sale = 1 '.9 E' L" n5 h* @, R  F/ O* t
               " GROUP BY sn ";
        $price_grade = $db->getAll($sql);
        foreach ($price_grade as $key=>$val)/ e8 D: \! d9 s& j( \
        {9 v# T. ]2 B4 U& P  a
            $temp_key = $key + 1;& c3 L4 e4 a: G2 N
            $price_grade[$temp_key]['goods_num'] = $val['goods_num'];0 J: F* f4 G. t' d) K+ w
            $price_grade[$temp_key]['start'] = $row['min'] + round($dx * $val['sn']);
) J4 `+ u0 T- x. ]/ J: W$ z            $price_grade[$temp_key]['end'] = $row['min'] + round($dx * ($val['sn'] + 1));
7 }! w& h" c% A9 p8 I            $price_grade[$temp_key]['price_range'] = $price_grade[$temp_key]['start'] . '&nbsp;-&nbsp;' . $price_grade[$temp_key]['end'];
9 ^; t2 _( P/ v. v& X4 L            $price_grade[$temp_key]['formated_start'] = price_format($price_grade[$temp_key]['start']);
5 F* H( ]2 F; v7 J( p1 ]8 W# \3 x            $price_grade[$temp_key]['formated_end'] = price_format($price_grade[$temp_key]['end']);
) X9 V6 V0 U0 X! ^+ D' l            $price_grade[$temp_key]['url'] = build_uri('category', array('cid'=>$cat_id, 'bid'=>$brand, 'price_min'=>$price_grade[$temp_key]['start'], 'price_max'=> $price_grade[$temp_key]['end'], 'filter_attr'=>$filter_attr_str), $cat['cat_name']);
            /* 判断价格区间是否被选中 */1 N( [. ^4 J* Q
            if (isset($_REQUEST['price_min']) && $price_grade[$temp_key]['start'] == $price_min && $price_grade[$temp_key]['end'] == $price_max); ^# C6 e/ c, s: Y
            {
3 B4 T/ H: @. q  y& t8 V& D& u                $price_grade[$temp_key]['selected'] = 1;
! T6 g' z5 m: q! d6 C! ~            }
. F4 `' U. f" I) V. V. `: m            else
9 N% w4 @3 B2 f( p            {$ X0 N3 L  q9 L7 m# C% d" s  @
                $price_grade[$temp_key]['selected'] = 0;
6 Z; I/ Q$ m* y/ s  \            }" S9 e' k4 L5 j8 X8 s- e7 E, f
        }
        $price_grade[0]['start'] = 0;
' e" B5 p+ V7 s% Y        $price_grade[0]['end'] = 0;
; m& j, K) [* U3 v        $price_grade[0]['price_range'] = $_LANG['all_attribute'];! a% A$ [; S2 G
        $price_grade[0]['url'] = build_uri('category', array('cid'=>$cat_id, 'bid'=>$brand, 'price_min'=>0, 'price_max'=> 0, 'filter_attr'=>$filter_attr_str), $cat['cat_name']);% N' [2 b6 g- L4 v' c- K
        $price_grade[0]['selected'] = empty($price_max) ? 1 : 0;
        $smarty->assign('price_grade',     $price_grade);
    }
$ p) K" k2 |. W+ {- P+ J/ [7 }
* k" |6 t, w5 x  u/ `$ E
将它替换为
/* 获取价格分级_新 */
( }; J6 ?5 ~( j, j0 @, ]/ ] if($cat['grade_define'])
8 A5 Y# S  o3 @! n: W0 z {7 m! o& C& S) \5 c- s' Q
$price_grade=array();
: n3 ~& m* }& ~' y $price_grade[0]['start'] = 0;& x$ Y) N: y2 ~- b9 `. a! M
    $price_grade[0]['end'] = 0;
9 H# L& P' v6 X! l  |: G0 G! p1 ?    $price_grade[0]['price_range'] = $_LANG['all_attribute'];
0 a" J5 l8 l+ W! T, B) y% G    $price_grade[0]['url'] = build_uri('category', array('cid'=>$cat_id, 'bid'=>$brand,
) q( y7 I3 z  L/ P. Y  'price_min'=>0, 'price_max'=> 0, 'filter_attr'=>$filter_attr_str), $cat['cat_name']);
% H8 |3 t" @" O) u4 V    $price_grade[0]['selected'] = empty($price_max) ? 1 : 0;
$grade_temp=explode(",", $cat['grade_define']);
: F: D1 e" u. P& t, e2 U& q7 F foreach($grade_temp as $grade_temp_key=>$grade_temp_val)
9 s/ B  r. {" W4 H! Z {5 R2 E2 y, ]. U4 }" z% M# r
  $grade_temp_key2=$grade_temp_key+1;# a4 e+ N$ ~1 h4 u# C. t
  $grade_temp=explode("-", $grade_temp_val);
1 {1 I) u, o- j  $price_grade[$grade_temp_key2]['start']=intval($grade_temp[0]);
3 z& M, Q; v) S" E  $price_grade[$grade_temp_key2]['end']=$grade_temp[1] ?
. x: {' O( K% D! {   intval($grade_temp[1]) : "999999999";
2 R8 W; b. v' P1 B  $price_grade[$grade_temp_key2]['price_range'] = $grade_temp_val;
4 A$ S, B; [' h& |* S5 n  $price_grade[$grade_temp_key2]['url'] = build_uri('category', array('cid'=>$cat_id,2 O5 K5 F8 X& |& g) W4 r- m' k. ?4 H
   'bid'=>$brand, 'price_min'=>$price_grade[$grade_temp_key2]['start'],
: T+ |! f, ], ?. W# [   'price_max'=> $price_grade[$grade_temp_key2]['end'],
; S5 W2 F% l" I) c. |1 |8 G   'filter_attr'=>$filter_attr_str), $cat['cat_name']);
( }3 N* r8 r! g( Z! Z        /* 判断价格区间是否被选中 */
" N0 H. n- ~4 q/ J) P            if (isset($_REQUEST['price_min'])
* s0 C  ~7 V0 f$ Z# r    && $price_grade[$grade_temp_key2]['start'] == $price_min
  a' k$ D, P  f/ |: J" Q8 ~' ~1 r& }( `; z    && $price_grade[$grade_temp_key2]['end'] == $price_max)
% E: |6 g$ E* W/ F! p            {6 I0 q8 l5 R; m8 F6 q1 @
                $price_grade[$grade_temp_key2]['selected'] = 1;
6 ?2 J. f: r! x  c: m! \            }- O' R7 \6 w7 G3 `. y
            else
( w: T/ K5 H; p) h6 J* X            {
5 q! J' f; Z% g3 K( i' q6 r' {                $price_grade[$grade_temp_key2]['selected'] = 0;
( a, O; l& O2 \7 _6 S- J            }
8 R7 W( ], S; z# H$ M+ M& w% q3 j }( i* a+ i0 V. U
$smarty->assign('price_grade',     $price_grade);
/ [2 t2 S9 a' r0 d9 D, f) E$ ^+ e }
! E) g" t" i7 c  f* Q' q! R) z
最后一步,找到; N) @! @2 q9 e9 m; l9 A
6 Q' @3 u7 M0 C& s, C
return $GLOBALS['db']->getRow('SELECT cat_name, keywords, cat_desc, style, grade, filter_attr, parent_id FROM ' . $GLOBALS['ecs']->table('category') .
6 ~0 D5 \7 `. Y! ~: a$ q0 I: `. s        " WHERE cat_id = '$cat_id'");

6 M# Y) S, k# a# U将之修改为
, e, n6 `2 N3 H; b* K9 b: A: u* H1 x! Q$ g
return $GLOBALS['db']->getRow('SELECT cat_name, keywords, cat_desc, style, grade, grade_define, filter_attr, parent_id FROM ' . $GLOBALS['ecs']->table('category') .
2 g" e- X( q. N+ C& h* y6 l        " WHERE cat_id = '$cat_id'");

. T9 a5 \/ i# p* {

版权声明
1、转摘或引用本站内容资源须注明原网址,并标明本站网址(兔源码www.tuyuanma.com);
2、对于转摘或引用本站内容资源而引起的民事纠纷、行政处罚或其他损失,本站不承担责任;
3、对于不遵守本声明或其他违法、恶意使用本站内容者,本站保留其追究法律责任的权利。
自动排版 | 高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广告

兔源码网 (公网安备36112102000036号 赣ICP备17001544号)

兔源码 QQ交流群:493651246  GMT+8, 2020-1-18 16:37
←站长统计工具 查看密码:tuyuanma

兔源码DZ模板下载 站长邮箱:tuyuanma@qq.com 站长QQ:3197813386 网站地图

© 2001-2013 本站内容皆来自互联网及用户分享,如需删除请提供软著或商标证书。

     
快速回复 返回顶部 返回列表