discuz如何修改站内搜索“请输入搜索内容” 的文字?

来自版块 Discuz教程
37940
0
温馨提示:如下载链接失效,请前往 问题反馈专用帖 进行反馈! 兔源码交流群:493651246

在使用discuz 时,搜索框里面显示是“请输入搜索内容”,如果输入文字,那么文字就自动消失了。

如果要修改文字,有两个地方:

1、source/language/lang_template.php
 1.   'enter_content' => '请输入搜索内容',
复制代码
语言包内容,删除掉。

2、static/js/common.js
 1.         searchtxt.className = tclass + ' xg1';
 2.         searchtxt.onfocus = function () {
 3.                 if(searchtxt.value == '请输入搜索内容') {
 4.                         searchtxt.value = '';
 5.                         searchtxt.className = tclass;
 6.                 }
 7.         };
 8.         searchtxt.onblur = function () {
 9.                 if(searchtxt.value == '' ) {
 10.                         searchtxt.value = '请输入搜索内容';
 11.                         searchtxt.className = tclass + ' xg1';
 12.                 }
 13.         };
 14.         if(!$(searchform + '_type_menu')) return false;
 15.         var o = $(searchform + '_type');
 16.         var a = $(searchform + '_type_menu').getElementsByTagName('a');
 17.         for(var i=0; i<a.length; i++){
 18.                 if(a[i].className == 'curtype'){
 19.                         o.innerHTML = a[i].innerHTML;
 20.                         $(searchform + '_mod').value = a[i].rel;
 21.                 }
 22.                 a[i].onclick = function(){
 23.                         o.innerHTML = this.innerHTML;
 24.                         $(searchform + '_mod').value = this.rel;
 25.                 };
 26.         }
 27. }

 28. function searchFocus(obj) {
 29.         if(obj.value == '请输入搜索内容') {
 30.                 obj.value = '';
 31.         }
 32. }
复制代码

这个是为了实现如果输入文字,提示文字消失的效果…有3个地方,也要修改。

3、更新缓存。看效果。

全部评论 0

您需要登录后才可以回帖 立即登录
输入你要评论的内容......
0
0
0
返回顶部